Wat beoordeel je tijdens de stage?

Een stage is de gelegenheid bij uitstek om competentiegericht op te leiden en te evalueren. Het zijn namelijk ideale settings om kennis, vaardigheden en attitudes van studenten geïntegreerd aan bod te laten komen en te stimuleren. Bij de start van de stage, worden in de stagedoelen de eindcompetenties vastgelegd die de student moet verwerven, gekoppeld aan de opleidingscompetenties.


De eindcompetenties zijn een valide afspiegeling van wat van de stagiair verwacht wordt. Bij de beoordeling van de stage grijpt de beoordelaar er dan ook naar terug en gaat hij of zij na in welke mate de student ze beheerst. Formuleer de eindcompetenties daarom concreet genoeg, of concretiseer ze verder in observeerbare criteria. Zo kunnen ze als maatstaf dienen tijdens observaties of voor stageverslagen.


In stage-evaluaties kan je drie criteria onderscheiden voor de eindbeoordeling:

  • de producten (of de zichtbare prestaties),
  • het proces dat studenten doorlopen om tot de producten te komen
  • het vermogen om te reflecteren over het eigen functioneren tijdens de stage.

Product- en procesevaluatie

In de eindbeoordeling van stages kunnen de ontwikkelde producten of geleverde prestaties van studenten meegenomen worden (cf. productevaluatie). Ook de manier waarop studenten bepaalde taken uitgevoerd hebben en hoe ze doorheen de stage geëvolueerd zijn, kunnen elementen van de beoordeling zijn (cf. procesevaluatie aan de hand van tussentijdse evaluaties).

  • Hoe studenten evolueren tijdens de stage kan je laten documenteren via tussentijdse verslagen van de stagementor en via zelfreflecties in het portfolio. 
  • Spreek vooraf duidelijk af hoe de proces- en productevaluaties zich tot elkaar verhouden in de berekening van het eindresultaat (bv. 60% productevaluatie en 40% procesevaluatie).

Zelfreflectie

Een van de doelen van stages is vaak ook dat studenten leren stilstaan bij hun eigen professioneel functioneren en die reflectie kunnen vertalen in adequate oplossingen of bijsturingen van hun aanpak. Als je die zelfreflectie vooropstelt als doel, dan speelt de kwaliteit van de reflecties door de student uiteraard ook mee in de eindbeoordeling.

Tip!

Stel duidelijke evaluatiecriteria op

Voor de evaluatie van het product, het proces of de mate van zelfreflectie zijn duidelijke evaluatiecriteria om de objectiviteit te bewaken steeds een must. Zorg er ook voor dat de beoordelingen van verschillende beoordelaars op elkaar worden afgestemd.

Objectiviteit is bij stagebeoordelingen een heikel punt omdat studenten vaak in verschillende settings stage lopen, verschillende stagetaken krijgen, door verschillende personen op verschillende stageplaatsen begeleid worden en door meerdere beoordelaars geëvalueerd worden. Het gevaar is dan ook dat gelijkwaardige stageprestaties toch tot een verschillend eindresultaat leiden omdat de eindscore mede afhankelijk is van toevalligheden zoals op welke stageplaats de stagiair terechtkomt, de mate van begeleiding die de stagiair gekregen heeft, bepaalde voorkeuren van beoordelaars etc.

Om ervoor te zorgen dat studenten min of meer op dezelfde manier beoordeeld worden en het eindoordeel voldoende onderbouwd is, is het belangrijk dat alle stagebeoordelaars dezelfde evaluatiecriteria toepassen.

UGent-Praktijken

Laatst aangepast 1 april 2021 13:42