Schrijf- en spreektaken van (individuele) studenten: hoe geef je taalfeedback en evalueer je taalvaardigheid?

Als je je studenten een schrijf- of spreektaak geeft, zal je ook de gebruikte taal van feedback moeten voorzien, en evalueren. Hoe je dat doet, vind je terug in deze onderwijstip. 

Hoe geef je taalfeedback? 

Ga eerst na welke competenties de student moet verwerven met de taak. Geef in lijn met die beoogde competenties taalfeedback: 

 • op inhoud: reageer bijvoorbeeld op de hantering van de juiste begrippen, of op het juiste gebruik van structuurwoorden die een argumentatie ondersteunen. 
 • op vorm: stijl, structuur, spelling en grammatica. 

Je hebt drie manieren om taalfeedback te geven

1. Bevestig op een positieve manier, bijvoorbeeld: 

 • "Goed dat je die term gebruikt."  
 • "Dat is een duidelijk gestructureerde alinea." 

2. Geef verhelderende (of parafraserende) feedback, bijvoorbeeld: 

 • "Bedoel je hiermee dat …?"  
 • "Dus eigenlijk zeg je dat …?" 

3.  Corrigeer de student. Dat kan je impliciet, bijvoorbeeld door te verwijzen naar een rubric, of expliciet, wat betekent dat je de tekst volledig verbetert.  

 

Binnen een taalontwikkelende didactiek zijn verhelderende feedback en impliciete, corrigerende feedback noodzakelijk, wat niet betekent dat de andere vormen van feedback niet goed zijn. Bij impliciete corrigerende feedback zijn studenten normaliter in staat de transfer te maken naar andere, nieuwe schrijftaken. 

Aan wie geef je taalfeedback?  

Geef indien mogelijk individuele feedback. In grote groepen geef je het best collectieve feedback op basis van de ingediende studentenpapers, uiteraard geanonimiseerd. Bespreek wat goed is en wat beter kan. Gebruik daarvoor feedbackformulieren of checklists. 

Bijvoorbeeld: Het UGent-talenbeleid heeft een UGent-schrijfwijzer ontwikkeld die kan aangepast worden aan je opleiding/opleidingsonderdeel/specifieke schrijftaak. Dit filmpje demonstreert hoe je de Schrijfwijzer concreet kan gebruiken. 

Hoe evalueer je de taalvaardigheid? 

Gebruik idealiter diezelfde UGent-schrijfwijzer om de taalvaardigheid te evalueren. Zo zijn de talige verwachtingen ook duidelijk en helder voor de studenten. Ook een voorbeeld van een goede tekst kan dienen om de evaluatiecriteria te expliciteren. 

Die evaluatiecriteria dienen steeds in lijn te liggen met de eindcompetenties op je studiefiche, anders kan je de taalvaardigheid niet meenemen in je evaluatie. Zorg ervoor dat je studiefiche duidelijk de talige aspecten vermeldt waarop je de studenten zal beoordelen. Maak afspraken binnen je opleiding of en hoe je taal evalueert zodat dat doorheen het curriculum voldoende evenwichtig gebeurt. 

Houd rekening met de impact van generatieve AI-tools op die evaluatie. Gooi je schrijfopdracht eens in zo'n tool en bekijk wat die genereert. Zeker op gebied van taalvaardigheid zijn er meerdere tools die een valide evaluatie in het gedrang brengen. Maak afspraken wat er wel en niet kan, liefst binnen je opleiding, en communiceer daarover concreet en helder aan je studenten.

Meer weten? 

Deze (facultaire) initiatieven kunnen inspiratie bieden om academische taalverwerving aan te jagen. Voor meer informatie kan je terecht bij taalbeleid@ugent.be

 

 • Aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte krijgen de studenten Geschiedenis binnen het vak ‘Historische Praktijkoefening’ verschillende schrijftaken. Na de eerste taak wordt een collectief feedbackformulier op Minerva geplaatst. Daarbij zit ook een onderdeel ‘taal’. Na elke taak die volgt, wordt het document aangevuld met courante taalfouten. Maken studenten in een volgende taak taalfouten die al vermeld zijn op die lijst, dan wegen die fouten extra zwaar door bij de beoordeling. Zo worden de studenten verplicht dit document nog eens door te nemen voor het indienen van iedere taak. 
 • Aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte vormt taalvaardigheid binnen de opleiding Oosterse talen en culturen, bij de beoordeling van de schrijfopdrachten voor de vakken 'Geschiedenis van het Oude Nabije Oosten' en 'Maatschappij en Religie van Mesopotamië', een belangrijke factor – 4 van de 20 punten. Niet alleen spelling en grammatica worden beoordeeld, ook zinsbouw en academisch taalgebruik (en het correct gebruik van diakritische tekens) wegen bij de quotering. Tijdens de instructieles wordt die taalvaardigheid aan de studenten geconcretiseerd aan de hand van bad practices. Het taalvaardigheidsaspect wordt later grondiger besproken tijdens de feedbackgesprekken die gebeuren aan de hand van het evaluatieformulier, waar concrete voorbeelden uit de opdracht van de student besproken worden. Hierbij wordt soms ook aangeraden om naar Taalonthaal te gaan. 
 • In de opleiding Criminologie aan de faculteit Recht en Criminologie schrijven de eerstejaarsstudenten een samenvatting van een bronartikel en moeten ze hun standpunt daarover beargumenteren. Na een plenaire feedbacksessie maken ze een tweede versie. Via de peerfeedbacktool (PeerScholar) in Ufora evalueren ze elkaars schrijftaken. In een tweede plenaire sessie geven ze in nieuwe groepjes de peerfeedback face to face. Alle feedback, ook de eindevaluatie, gebeurt met de aangepaste UGent-schrijfwijzer
 • Aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte wordt in het BA3-vak ‘Engelse letterkunde III: Nieuwere periode’ verwezen naar de language policy in English literature en staat er een common errors list in English op Minerva (nu Ufora). In de taalfeedback bij opdrachten wordt er steeds naar deze common errors list verwezen.  
 • De faculteiten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en Recht en Criminologie werkten een (evaluatie)formulier uit voor promotoren om masterproeven te begeleiden en objectief en uniform te beoordelen. Een belangrijk onderdeel van dat document is taalvaardigheid. 
 • De masterproeven in de opleiding Diergeneeskunde worden op een uniforme en objectievere manier geëvalueerd door een digitale tool. Die bestaat uit een elektronisch puntenregistratiesysteem en een lijst met explicitering van de evaluatiecriteria, o.a. taalvaardigheid. 
 • Aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte wordt binnen de opleiding Toegepaste Taalkunde in het vak ‘Duits: tekstvaardigheid’ CorpuScript gebruikt. Dat is een online leerpad via Curios en een woordenlijstfunctie. Daarmee wordt indirect feedback gegeven op mogelijke problemen rond taalgebruik en cohesievorming. 
 • In de opleiding Sociologie aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen bekijken de eerstejaarsstudenten thuis kennisclips over peerfeedback geven. In de les passen ze die kennis toe in zogenaamde writing clinics, per 3 studenten. 
 • De Directie Onderwijsaangelegenheden organiseert de vormingen ‘(Online) begeleiden van schrijftaken’, 'De kracht van (on campus en online) collectieve feedback' en 'Het feedbackgesprek'. Meer informatie en inschrijven via UTOP.  

UGent-Praktijken

Laatst aangepast 3 juli 2024 10:04