Wat is nieuw in het OER 2023-2024

De Raad van Bestuur van 5 mei 2023 keurde het Onderwijs- en Examenreglement 2023-2024 goed.

Lees hier de meest opvallende wijzigingen en nieuwe zaken die voor lesgevers relevant zijn

Plagiaat en AI-tools

Om het mogelijke misbruik van generatieve AI-tools zoals bv. ChatGPT of GPT4 door studenten op te kunnen vangen, is de definitie van plagiaat verder uitgebreid. De definitie van ‘plagiaat’ omvat nu ook het gebruiken van tekst of een product gecreëerd door een generatief AI-systeem (tenzij en in de mate dat de verantwoordelijk lesgever het gebruik van dergelijk systeem heeft toegestaan) of een ghostwriter als eigen tekst (zie definitielijst).

Starttoetsen, strikte volgtijdelijkheid en toelatingsexamen

 • De invoering van de decretale starttoetsen (verplichte maar niet bindende toelatingsproeven) voor verschillende bacheloropleidingen* wordt opgenomen. Studenten die bij de start van volgend academiejaar (2023-2024) niet geslaagd zijn voor de starttoets en zich toch voor de betreffende opleiding inschrijven, krijgen een verplicht remediëringstraject opgelegd. Wanneer een student niet heeft deelgenomen aan de starttoets kan die zich in principe niet inschrijven voor de opleiding (al bestaan er wel uitzonderingsmaatregelen) (zie artikel 5).

*Bachelor ingenieurswetenschappen, Bachelor ingenieurswetenschappen-architectuur, Bachelor farmaceutische wetenschappen, Bachelor bio-ingenieurswetenschappen, Bachelor biomedische wetenschappen, Bachelor bio-industriële wetenschappen, Bachelor biowetenschappen, Bachelor industriële wetenschappen, Bachelor wiskunde en Bachelor fysica en sterrenkunde

 • In navolging van het decreet wordt een definitie van ‘strikte volgtijdelijkheid’ opgenomen. Strikte volgtijdelijkheid kan enkel worden opgelegd wanneer er een risico of veiligheidsprobleem kan optreden. Dat is het geval wanneer de student onvoldoende competenties beheerst (inhoudelijke kennis, vaardigheden of attitudes) waardoor er een gevaar ontstaat voor de student zelf, de medestudenten, het personeel van de universiteit en de stageplaats, klanten en patiënten van stageplaatsen, het brede publiek of de interne en externe leer-, werk- en leefomgeving. Het risico of het gevaar kan lichamelijke, morele en psychische, financiële, materiële of reputatieschade betreffen. De strikte volgtijdelijkheid kan betrekking hebben op alle onderwijsvormen (zie definitielijst).
 • Vanaf academiejaar 2023-2024 is er ook een verplicht Vlaamsbreed toelatingsexamen voor de opleiding diergeneeskunde, cf. de opleidingen arts en tandarts (zie artikel 5§4).

Studievoortgangsmaatregelen

Een aantal studievoortgangsmaatregelen zijn aangepast (zie artikel 24):

 • Studenten die zich inschrijven in een initiële bacheloropleiding moeten na twee jaar alle credits verworven hebben van het eerste deliberatiepakket van die bacheloropleiding. Lukt dat niet, dan worden ze geweigerd zich nog in te schrijven in de betreffende opleiding.
 • Studenten die een zeer lage studievoortgang hebben in hun eerste deliberatiepakket, i.e. minder dan 20%, zullen al na hun eerste jaar geweigerd worden voor deze opleiding.
 • Studenten die niet deelnemen aan de verplichte remediëring (nadat ze niet waren geslaagd voor de starttoets) en die minder dan 30% studievoortgang maken, zullen al na hun eerste jaar geweigerd worden voor deze opleiding.
 • De weigering tot inschrijving wordt na 6 jaar of na het behalen van een bachelordiploma elders of in een andere opleiding automatisch opgeheven.

Examenmoment & bijzonder statuut

Om het aantal extra examenmomenten te beperken dat lesgevers moeten organiseren voor studenten met een bijzonder statuut, trachten we die momenten zo veel mogelijk te bundelen en op voorhand vast te leggen. Het staat lesgevers uiteraard vrij nog andere momenten te voorzien (zie artikel 25).

 • Wanneer studenten in het kader van een bijzonder statuut de faciliteit toegekend hebben gekregen om een evaluatie of examen te verplaatsen naar een ander tijdstip binnen dezelfde examenperiode, volstaat het om die studenten te verwijzen naar het inhaalexamen conform artikel 75.
 • Wanneer studenten in het kader van een bijzonder statuut de faciliteit toegekend hebben gekregen om een evaluatie of examen te verplaatsen naar een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar, volstaat het niet dat die studenten worden verwezen naar het eventuele inhaalexamen dat voor het desbetreffende vak wordt georganiseerd. De verantwoordelijk lesgever legt voor het eigen opleidingsonderdeel een alternatief examen- of evaluatiemoment vast waarbij in de mate van het mogelijke en binnen de grenzen van de redelijkheid rekening wordt gehouden met de specifieke noden van de studenten conform hun bijzonder statuut.

voor eerstesemesterexamens wordt er indien haalbaar een extra examenmoment vastgelegd in het tweede semester of kan de student deze eerste examenkans benutten tijdens de tweedekansexamenperiode met behoud van de tweede examenkans in diezelfde examenperiode.

voor tweedesemesterexamens wordt er een extra examenmoment vastgelegd in de laatste week van de officiële examenperiode conform artikel 2§2 of kan de student de eerste examenkans benutten tijdens de tweedekansexamenperiode met behoud van de tweede examenkans in diezelfde examenperiode.

 • Voor elite topsporters (cf. convenant tussen de Vlaamse Overheid, UGent en Topsportfederaties) worden indien nodig extra examenmomenten voorzien.
 • Wanneer er geen overeenstemming wordt bereikt tussen lesgever en student omtrent examenvorm of examenmoment, vervalt deze examenkans. De examenkans vervalt eveneens in die zittijd als de student toch niet deelneemt aan het examen op het geplande (alternatieve) moment.
 • Om ervoor te zorgen dat studenten ten minste bij de start van de examenperiode vernemen of hun weigerbare faciliteiten al dan niet zijn goedgekeurd, nemen we in het OER op dat weigerbare faciliteiten die niet tijdig door de lesgever behandeld zijn automatisch goedgekeurd worden bij de start van de betreffende examenperiode (zie artikel 25).
 • Studenten kunnen conform art. 81 in beroep gaan tegen het feit dat hun faciliteit geweigerd werd net als tegen het feit dat een verleende faciliteit niet werd toegepast (zie artikel 25).
 • Omdat lesgevers vaak vragen hebben over de grond waarop het bijzonder statuut werd toegekend maar dit uiteraard tot de privacy van de student behoort, nemen we dit op in extra privacy-paragraaf (zie artikel 25).

Actualisering van creditbewijs

Het is mogelijk om na 5 jaar een actualisering van een verworven creditbewijs op te leggen als er substantiële verschillen vast te stellen zijn tussen de competenties die de student volgens het (toentertijd behaalde) creditbewijs verworven heeft en de huidige beoogde competenties van het opleidingsonderdeel (zie artikel 29§6).

Kwaliteit van lesmateriaal

In navolging van de beleidsnota rond onderwijs en de kwaliteit van lesmateriaal verduidelijken we (zie artikel 49): 

 • Elke lesgever legt per opleidingsonderdeel, voor de start van de lessen, de leerstof vast waarover de evaluatie zal gaan. 
 • Elke lesgever voorziet studiemateriaal aangepast aan de onderwijsactiviteit en de beoogde eindcompententies. Om het met een voorbeeld wat concreter te duiden: Als je bv. in een bacheloropleiding uitsluitend hoorcolleges geeft, dan zijn slides met enkel kernwoorden/kernzinnen zonder verdere duiding of uitleg als studiemateriaal onvoldoende. Je vindt meer informatie over het aanbieden en de kwaliteit van lesmateriaal via deze onderwijstip

Kwaliteit van feedback

We voegen toe dat de feedback na examens, net als feedback na niet-periodegebonden evaluaties, inhoudelijke verduidelijkingen moet bevatten waar de student mee aan de slag kan (artikel 60). 

Glossarium is vereenvoudigd

In het kader van administratieve vereenvoudiging is het volledige Glossarium herwerkt. Deze aanpassing is reeds in OASIS en de studiefiches geïmplementeerd.

 

Laatst aangepast 30 januari 2024 10:32