Stage: aandachtspunten voor de opleiding

Visie op stage en stagebeleiding

Opleidingen die een stage inrichten, worden aangeraden om een duidelijke visie op stage uit te werken. Deze visie kan de volgende zaken omvatten: 

  • de plaats van stage in het programma
  • de beoogde eindcompetenties,
  • de opbouw van de stages doorheen de verschillende jaren met toenemende complexiteit, al dan niet zelf laten aanbrengen van stageplaatsen door studenten enz.
  • de visie op de begeleiding van stages 
  • de manier waarop de opleiding feedback voorziet tijdens en/of na de stage. Belangrijke aspecten hierbij zijn de manier waarop het feedbackproces verloopt en de manier waarop hierover wordt gecommuniceerd naar studenten en stagebegeleiders. Opleidingen kunnen bv. gebruik maken van feedbackformulieren. Het is daarbij aangeraden om deze formulieren periodiek te actualiseren. Het is tevens van belang om processen te voorzien om de kwaliteit van de feedback tijdens en/of na de stage te borgen (bv. bevraging, focusgesprek…) en om de voorziene werkwijze op te nemen in de visie. 
  • de visie op de evaluatie van stages. De evaluatie kan bv. gebeuren via een stageverslag en/of concrete casussen en/of een stagepresentatie.  Opleidingen kunnen gebruik maken van rubrics. Het is ook goed om aan geven op welke manier er over de toetsing van stages wordt gecommuniceerd naar stagementoren/ stagebegeleiders.

Bekijk hier alle informatie rond stages vormgeven (het administratieve luik, het begeleiden en evalueren van de stage, het werkveld betrekken, ...)

Praktische organisatie van de stage

Het is aangewezen om ook de praktische kant van het stageproces in kaart te brengen. De volgende aspecten kunnen daarbij aan bod komen:  

  • Hoe zit het stageproces in elkaar? Wat is de flowchart die daarbij gevolgd wordt? Het is altijd een goed idee om deze flowchart uit te schrijven (draaiboek/handleiding/vademecum voor studenten/stagementoren, infosessies, mentorendagen enz.). Daarbij kan men ook aangeven op welke momenten men een update van deze ondersteunende documenten voorziet.
  • Hoe verloopt het communicatieproces naar studenten, naar de stageplaatsen, naar stagebegeleiders? 
  • Wordt/worden de studiefiche(s) van de stage(s) regelmatig nagekeken en geactualiseerd? Welke procedure voorziet de opleiding daarvoor?

Kwaliteitsborging 

De kwaliteitsborging van de stageplaatsen verdient tevens aandacht. Het is nodig om duidelijk te bepalen en te omschrijven op welke manier de selectie van stageplaatsen gebeurt en op welke manier de opleiding de kwaliteit van de stageplaatsen verzekert.

Daarnaast is het een must om de stageplaatsen periodiek te bevragen over de kwaliteit van de stage en de competenties van de student-stagiair. Sommige opleidingen voegen aan de bevraging van stageplaatsen/stagementoren enkele vragen toe die toelaten om feedback te verzamelen die breder gaat dan het stageproces. Deze vragen hebben dan bv. betrekking op het eindniveau van studenten, de beroepsbekwaamheid en de employability. Het bevragen van stageplaatsen/stagementoren is dus een actie die men ook in functie van de ‘externe blik’ kan uitvoeren. 

Laatst aangepast 1 december 2021 15:36