Procedure facultaire onderwijsinnovatieprojecten

Voor de facultaire projecten wordt een ruime interpretatie gegeven aan innovatie, maar het blijven projectmatige middelen met een begin- en een einddatum die niet systematisch mogen worden ingezet voor blijvende ondersteuning van bepaalde opleidingsonderdelen.

Het Bestuurscollege, op advies van de Onderwijsraad, beslist over de verdeling van de facultaire onderwijsinnovatiemiddelen met inbegrip van de verdeelsleutel en de bedragen per faculteit.

Het Onderwijskwaliteitsbureau beslist over de procedure voor de inhoudelijke besteding van de facultaire onderwijsinnovatiemiddelen. 

  • Stap 1:

Faculteiten stellen onderwijsinnovatieprojecten voor binnen de aan hen toegekende budgettaire ruimte.

Faculteiten kunnen eigen accenten leggen op vlak van innovatie, uiteraard in overeenstemming met het onderwijsbeleid en de onderwijskwaliteitszorg van de faculteit en de UGent.

  • Stap 2:

De voorstellen moeten goedgekeurd worden door de faculteitsraad en nadien ingediend worden bij het secretariaat van de Onderwijsraad  (Charlotte.Cailliau@ugent.be) met CC Leen.VanGijsel@ugent.be .

De projectvoorstellen moeten uiterlijk op 1 maart van het lopende jaar in Word-formaat ingediend worden in het voorziene sjabloon.

  • Stap 3:

De facultaire onderwijsinnovatieprojecten worden ter goedkeuring voorgelegd aan het Onderwijskwaliteitsbureau, waarna de middelen toegekend worden.

  • Stap 4:

In oktober wordt gerapporteerd over de onderwijsinnovatieprojecten van het voorgaande jaar.

- Bij voorkeur via het format van een UGent-praktijk, zodat ook andere opleidingen en faculteiten nuttig gebruik kunnen maken van de innovaties die werden uitgetest en de ervaringen die werden opgedaan. Voorbeelden vind je op UGent-praktijken (tag 'Onderwijsinnovatie'), in deze tip lees je hoe je een UGent-praktijk kan ingeven.

- Wanneer een UGent-praktijk niet mogelijk of relevant blijkt, kan er gerapporteerd worden via het voorziene sjabloon (dit wordt binnenkort online geplaatst).

 

Hier vindt u een overzicht van de facultaire en centrale innovatieprojecten.

Opmerking: vanaf 2019 wordt een groot deel van het innovatiebudget ingezet voor het Activerend leren.

 

Meer weten?

Neem contact op met onderwijsondersteuning@ugent.be

Laatst aangepast 17 februari 2022 14:44