Feedback in stage: hoe professionaliseer je stagementoren?

Bij een stage is het de bedoeling dat de student beroepsgerichte kennis, vaardigheden en attitudes oefent en toepast in een beroepspraktijk. Om tot optimaal leren te komen is een kwaliteitsvolle omgeving met professionele begeleiding noodzakelijk. Die professionele begeleiding wordt enerzijds verzorgd door de stagetitularis, stagecoördinator en stagebegeleiders van de ‘zendende’ instelling, en anderzijds door de stagementoren van het gastbedrijf of de gastorganisatie.

Een belangrijk aspect van professionele begeleiding is feedback. Dat betekent: er wordt voldoende (tussentijdse) feedback gegeven aan de stagiair zodat die zelfstandig het leerproces kan sturen en kritisch kan reflecteren over eigen prestaties. Tijdens de stage zelf wordt die feedback hoofzakelijk gegeven door de stagementor. Daarom is het belangrijk om stagementoren te begeleiden in dat feedbackproces en ze te professionaliseren in feedback geven. De verantwoordelijkheid voor die professionalisering ligt bij de opleidingen zelf.

Als opleiding kan je stagementoren op twee manieren professionaliseren op gebied van feedback, namelijk door:

1. zelfstudie met een interactieve pdf.

2. een bijeenkomst met een presentatie. Die presentatie kan je aanpassen.

Zelfstudie

Bied de stagementor de interactieve pdf aan. Die wil stagementoren op een actieve manier informeren over feedback. Wat is de visie van UGent op feedback? Waarom is feedback belangrijk? Wat zijn de kenmerken van feed-up, feedback en feedforward? De module reikt ook enkele technieken aan om een feedbackgesprek aan te pakken, namelijk de Pendelton Rules, het 4G-model en het slechtnieuwsgesprek. De pdf voorziet tot slot concrete tips om studenten te activeren in het feedbackproces.

Bijeenkomst

Organiseer een bijeenkomst met alle stagementoren waarop je toelicht wat de verwachtingen zijn, zowel qua begeleiding als qua evaluatie. Ook de praktische organisatie van de stage kan aan bod komen. Zo’n bijeenkomst is meteen de ideale gelegenheid om stagementoren te professionaliseren in hun stagebegeleiding en coachende vaardigheden (bijvoorbeeld stagiairs motiveren en evalueren). Wil je alles uit de bijeenkomst halen? Maak er dan zowel een formeel kwaliteitszorgmoment voor het stageproces van als een informeel netwerkmoment. De UGent voorziet een presentatie die je integraal kan gebruiken of aanpassen aan de eigen noden. 

Bijlage

UGent-Praktijken

Laatst aangepast 23 februari 2023 10:04