Diversiteitsbeleid: hoe maak je er werk van in je opleiding?

Waarom is diversiteit relevant voor je opleiding? 

De samenleving van vandaag is heel divers. Dat stelt de UGent en haar opleidingen voor een aantal uitdagingen. De samenleving heeft nood aan hoogopgeleide kenniswerkers die kunnen omgaan met de aanwezige diversiteit. Het is dus van belang dat studenten leren omgaan met diversiteit en voorbereid zijn op een werk- en onderzoekscontext die heel divers is. Diversiteitscompetenties van alle studenten versterken is dus een opdracht voor elke opleiding. 

Daarnaast stelt de UGent vast dat heel wat talent verloren gaat. Studenten uit bepaalde groepen (bv. anderstalige studenten, studenten met een migratieachtergrond, studenten met een functiebeperking, studenten uit een sociaal kwetsbaar milieu, studenten die als eerste in het gezin gaan studeren, …) zijn ondervertegenwoordigd in het academisch onderwijs. Zij zetten moeilijker de stap naar de universiteit en hebben meer kans op studieduurvertraging of uitval. Opleidingen voeren daarom best een beleid dat openstaat voor een divers studentenpubliek en dat optimale leer- en ontplooiingskansen biedt aan alle studenten. 

Wat verstaat de UGent onder diversiteit? 

De UGent kiest voor een brede benadering van diversiteit: diversiteit is élke verscheidenheid. Diversiteit wordt dus niet herleid tot bijvoorbeeld louter culturele diversiteit. Iedere student en medewerker heeft een eigen, unieke combinatie van zichtbare en minder zichtbare persoonskenmerken. Omgaan met diversiteit is kwaliteiten, talenten, ervaringen en competenties van alle studenten en medewerkers benutten, rekening houdend met de verschillen én gelijkenissen van individuen en groepen binnen de universiteit.

De UGent is een open, pluralistische universiteit. De UGent wil álle aanwezige talent in de samenleving graag weerspiegeld zien in haar community. Het diversiteitsbeleid van de UGent besteedt daarom bijzondere aandacht aan de ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen van studenten en medewerkers. Het diversiteitsbeleid van de UGent pleit voor een inclusieve leer-, werk-, en onderzoeksomgeving waarin studenten en medewerkers zich thuis voelen en waarin divers talent wordt aangetrokken, versterkt en benut.

Hoe werk je aan diversiteit in de opleiding?

In onderstaande delen gaan we dieper in hoe je als opleiding vorm kan geven aan een diversiteitsbeleid. In het eerste deel bekijken we hoe je diversiteitscompetenties van studenten kan versterken en hoe je dit inbouwt in het curriculum. In het tweede deel ligt de focus op het creëren van een diversiteitssensitieve leeromgeving zodat alle studenten maximale kansen krijgen om zich te ontplooien en in het derde deel gaan we in op hoe je aandacht voor diversiteit binnen je lesgeversteam kan stimuleren.

Laatst aangepast 8 juli 2024 14:15